Vedtægter

Vedtægter for Skagen Model Jernbane Klub
SkMJK

Klubben stiftet den 25. April 2001

 

§ 1
Klubbens navn og hjemsted

Stk. 1
Klubbens navn er Skagen Model Jernbane Klub, og er stiftet den 25-4-2001.

Stk. 2
Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune.
Klubhuset beliggende Doggerbanke 52, Skagen.

§2
Klubbens formål

Stk. 1
Klubbens formål er at være et samlingspunkt/mødested for modeljernbaneinteresserede. Udbrede kendskab og interesse samt det sociale i at have med modeljernbane at gøre. Udveksle erfaringer og støtte interesserede, såvel nybegyndere som erfarne modelbyggere. Desuden opbygning af klubanlæg.

§ 3
Medlemskab

Stk. 1
Der kan tegnes Aktive- og Støttemedlemmer.
Unge under 12 år skal være ifølge med et voksent medlem.

stk. 2
Aktive pensionister og unge op til 18 år, betaler ½ kontingent.
Hvis der er flere medlemmer fra samme husstand, betales der fuldt kontingent for det dyreste medlemskab, resten af husstanden betaler hver ½ kontingent.
Støttemedlemmer betaler ½ kontingent.

stk. 3
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

stk. 4
Kontingentet betales for et ½ år af gangen. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 1 måned efter en rykker, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 5
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem hvis handlemåde, efter bestyrelsens opfattelse, berettiger til dette.
Eksklusion eller udmeldelse, medfører ikke tilbagebetaling af kontingent.

Stk. 6
Hvert medlem skal mærke sine ting. Mærket skal godkendes af bestyrelse der fører liste over hvert medlems mærke.

Stk. 7
Det faste anlæg skal ejes af klubben.

§4
Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts måned, og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Stk. 3
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Støtte medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 4
Forslag godkendes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer dog med 2/3.

Stk. 5
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse.
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Stk. 6
Forslag til dagsordens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Det tilstræbes at halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

§ 5
Bestyrelsen

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 4-6 medlemmer, samt 2 bestyrelsessuppleanter. Generalforsamlingen kan ved 2/3 stemmeflertal ændre antallet af medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2
Bestyrelsen kan tegne klubben, og kan meddele prokura, samt nedsætte ad hoc udvalg.

§ 6
Regnskab

Stk. 1
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

§7
Opløsning

Stk. 1
Opløsning af klubben skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, med en majoritet på mindst 2/3 af samtlige medlemmer, og skal endvidere bekræftes med 2/3 af de fremmødte, på en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 1 måned og senest 3 måneder efter den første.
Ved opløsning af klubben, skal en eventuel formue uddeles til almennyttige formål i Frederikshavn Kommune, efter generalforsamlingens beslutning.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25-4-2001, 
med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28-2-2008